Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pengertian Surat Edaran Dan Contohnya, Fungsi, Jenisnya Serta Bagian-Bagiannya

Pengertian Surat Edaran, Fungsi, Jenis, Ciri-Ciri, Bagian Surat Edaran

Pengertian Surat Edaran

Apa itu surat edaran? Surat edaran adalah surat yang isinya menyangkut pemberitahuan secara resmi didalam instansi, lembaga atau organisasi. Atau definisi surat edaran yaitu suatu surat pemberitahuan resmi yang diedarkan secara tertulis dan ditujukan untuk berbagai pihak.
Istilah “Surat Edaran” terdiri dari dua kata yang memiliki arti berbeda, yaitu:
 • Surat: sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada kertas oleh satu pihak kepada pihak lainnya, baik perorangan maupun organisasi.
 • Edaran: kata edaran disebut juga dengan sirkuler, artinya sesuatu yang dikirim kepada banyak pihak dimana isi dan bentuknya sama.

Surat ini berisikan penjelasan mengenai suatu hal, misalnya seperti kebijakan baru dari pimpinan instansi, berisikan suatu peraturan dan lain-lain. Biasanya surat ini ditujukan untuk kalangan umum, akan tetapi didalam ruang lingkup tertentu. Contohnya surat edaran yang sering ditemui misalnya surat dari kepala sekolah untuk para guru, kepala sekolah kepada siswa, dari rektor untuk para dosen, surat direktur untuk para pegawai dan lain-lain. Surat edaran termasuk kedalam surat resmi karena memakai bahasa resmi, singkat, jelas, padat dan mencerminkan ciri dari organisasi yang membuatnya.


Fungsi Surat Edaran

Mengacu pada pengertian surat edaran di atas, ada dua fungsi utama surat edaran, yaitu:
 1. Sebagai sarana untuk menyampaikan informasi atau pemberitahuan kepada banyak pihak, dimana isi pemberitahuan tersebut sifatnya umum atau bukan rahasia.
 2. Sebagai petunjuk dan penjelasan tentang peraturan/ kebijakan atau tata cara pelaksanaan (bagi instansi), dan sebagai pengumuman atau pemberitahuan (bagi perusahaan swasta).
 

Ciri-Ciri Surat Edaran

Kita dapat mengenali surat edaran dari karakteristiknya. Berikut ini adalah beberapa ciri surat edaran:
 1. Surat edaran merupakan surat resmi dan dibuat dengan bahasa yang baku.
 2. Surat edaran biasanya bersifat umum dan bukan rahasia.
 3. Surat edaran dibuat dengan isi dan bentuk yang sama untuk banyak pihak.
 4. Surat edaran dibuat untuk memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berada di dalam ruang lingkup tertentu.


Macam Atau Jenis-Jenis Surat Edaran

Adapun jenis-jenis dari surat edaran diantaranya ada 2 “dua” macam yaitu surat edaran yang terbatas dan surat edaran yang tidak terbatas, berikut di bawah ini penjelasannya:
 • Surat edaran terbatas yaitu surat yang biasanya ditujukan dari satu organisasi atau instansi kepada para anggotanya saja, misalnya seperti surat edaran dari koperasi kepada para anggotanya, surat dari ketua osis untuk anggota osis, dan lain-lain.
 • Surat edaran tidak terbatas yaitu surat yang ditujukan kepada masyarakat luas.


Susunan Surat Edaran dari Instansi Pemerintah

Bagian-bagian surat ini adalah sebagai berikut.

a. Kepala surat

 1. Tulisan �EDARAN� ditulis dengan huruf besar seluruhnya �Hal�, diberi garis bawah.
 2. Sebelah kiri atas : Di bawah �Hal� ditulis nama pejabat dan alamat yang dituju.
 3. Sebelah kanan atas : Tempat tanggal, bulan, dan tahun.

b. Isi surat edaran/batang tubuh

 Dirumuskan dalam bentuk uraian yang terdiri atas:
 1.  pendahuluan
 2.  inti
 3.  penutup

c. Kaki surat/bagian akhir, terdiri atas :

 1.  nama jabatan
 2.  tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat edaran
 3.  nama pejabat dan NIP/NRP
 4.  cap dinas
 5.  tembusan (bila dianggap perlu)

Contoh Surat Edaran:

LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER
BINA TERAMPIL ANGKASA
JALAN DAGO RAYA 15
BANDUNG

Nomor          : 03/09/XII/E/95
Lampiran      : -
Hal                : Edaran Perpisahan
                        Angkatan ke-10

Kepada
Yth                : Sdr. Ketua-Ketua Program
                        Lembaga Pendidikan Komputer
                        Bina Terampil Angkasa
                        Jl. Dago 15
                        Bandung
   
  
 Dengan hormat,

      Berhubung masa belajar komputer angkatan ke sepuluh sudah berakhir,  kami minta agar Saudara para ketua program membentuk kepanitiaan acara perpisahan untuk peserta didik tersebut. Untuk pengurus dan pelaksanaan dari acara tersebut, libatkan para pengurus kesiswaan.

     Kami mengharapkan agar edaran ini mendapat perhatian para ketua program komputer.

Terima kasih.

                                                                                                                Hormat kami
    
                                                                                                                Ttd.
                                                                                                                Dra. Elia Riawati
                                                                                                               Kepala Bina Pendidikan

Tembusan :
1. Yth. Sdr. Dra. Ilah Jamilah
2. Yth. Sdr. Dra. Mulyanti
3. arsip


Contoh Surat Edaran Yang Baik dan Benar

LEMBAGA PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
GANDI
JALAN Laks. Malahayati
Lampung
Nomor : 15/04/XII/E/19
Lampiran : –
Hal : Edaran Perpisahan
Angkatan ke-10
Kepada
Yth:
Sdr. Ketua-Ketua Program
Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris
Gandi
Jalan Laks. Malahayati
Lampung
Dengan hormat,
Berhubung masa belajar Bahasa Inggris angkatan ke sepuluh sudah berakhir,  kami minta agar Saudara
para ketua program membentuk kepanitiaan acara perpisahan untuk peserta didik tersebut. Untuk
pengurus dan pelaksanaan dari acara tersebut, libatkan para pengurus kesiswaan.
Kami mengharapkan agar edaran ini mendapat perhatian para ketua program Bahasa Inggris. Terima kasih.
Hormat kami
Ttd.
Dra. Dina Riawati
Kepala Gandi Pendidikan Bahasa Inggris
Tembusan :
1. Yth. Sdr. Dra. Ahmad Jamilah
2. Yth. Sdr. Dra. Mulyanti Saputri
3. arsip


Contoh Surat Ederan Pemberitahuan
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
SMPN NEGERI 48 BANDUNG
Jl. Baturaden VIII No. 19 Ciwastra, Kota Bandung 40295

5 Juni 2015
Nomor      : 101/KEPSEK/X/2015
Sifat           : Penting
Perihal      : Pengumuman Kegiatan Belajar Mengajar selama Ujian Sekolah
Kepada, Yth.Bapak/Ibu Orang Tua/Wali Murid Kelas VII, VIII, dan IX
di tempat.

Dengan Hormat,
Dalam rangka pelaksanaan Try Out siswa/i yang diikuti oleh Kelas IX, yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal               : Senin – Rabu / 8–10Juni 2015Waktu                           : 07:30 WIB s/d selesai
Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa ruang kelas akan digunakan untuk Ujian. Hal ini tentu akan berimbas pada kegiatan belajar mengajar untuk kelas VII dan VIII. Oleh karena itu, melalui surat edaran ini kami mengumumkan pengaturan kegiatan belajar mengajar sebagai berikut:
NoHariTanggalKelasKeterangan
1Senin – Rabu8–10Juni 2015VII dan VIIIBelajar dirumah
IXTry out
2Kamis – Sabtu11–13Juni 2015VII dan VIIIMasuk kembali
IXBelajar dirumah

Demikian surat edaran ini kami buat, agar dapat dipahami dan dimaklumi. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
Dengan Hormat,
Kepala Sekolah
Drs. Endi Moehtar, M.Sd.


Contoh Surat Ederan Kegiatan

Panitia Pengajian Menyambut
Bulan Ramadhan
ROHIS SMAN 2 KARANGANYAR
Jalan Ronggowarsito, Bejen, Karanganyar
Telp (0271) 495795

Karanganyar, 8 Mei 2017
No : 01/RH2KRA/V/2017
Hal : Permohonan Bantuan Dana
Lampiran : Hal
Kepada
Yth : Bapak/Ibu …………………….
Di Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb
Segala puji hanya milik Allah SWT,Rabb pemilik alam semesta.Tiada dzat yang dapat menyamainya.Lantunan salam serta shalawat semoga selalu tercurah pada uswatun khasanah kita,Rasulullah Muhammad SAW,pembawa sinar terang dimuka bumi ini dengan islam. Juga kepada keluarga,sahabat,serta orang-orang yang selalu istiqomah dijalan-NYA hingga akhir nanti.aamiin ya rabbal’alamin
Dalam rangka melaksanakan salah satu program kerja ROHIS,maka ROHIS SMAN 2 Karanganyar akan menyelenggarakan kegiatan pengajian dalam rangka menyambut bulan Ramadhan yang Insyaa Allah akan dilaksanakan pada bulan Mei di Halaman Upacara SMAN 2 Karanganyar.Sehubungan semua kegiatan akan bisa berjalan dengan lancar,maka tidak luput dan tidak lepas dari dukungan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara semua. Untuk itu,kami memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberi bantuan baik berupa moril maupun materiil demi terlaksananya kegiatan tersebut.Demikian permohonan ini kami sampaikan,semoga menjadi tabungan amal Bapak/Ibu/Saudara kelak di akhirat. Atas partispasi dan bantuaanya,kami ucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza’.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.Contoh Surat Edaran Gotong RoyongPENGURUS
009 RW. 06
Jl. Masjid I No. 1 (2A) Kel.Cipayung Kec.Cipayung Jakarta Timur 13840
Telp. 021-70766031 Fax. 021-84599129

SURAT EDARAN
No.001/S-ED/RT/I/14
Tentang
 GOTONG ROYONG

Kami beritahukan kepada WARGA RT. 009/06, Hari Minggu, Tgl. 05 Januari 2014 diadakan kerja bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sehubungan datangnya musim hujan, Maka kami sebagai  pengurus RT mengharapkan semua warga ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Adapun acara dan tempat :
 1. Sekitar rumah masing-masing
 2. Sarana Umum ( jalan, gorong-gorong, dll )
 3. 3. Ramah tamah ( tempat : Rumah Alm. Bp. Gantong )
Kami mengharapkan kehadiran WARGA RT. 009/06 di lingkungan sekitar pukul 06.30 WIB. Demikian surat edaran dan pemberitahuan ini demi kenyamanan dan kebersamaan warga. Atas perhatian dan partisipasinya kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 03 Januari 2014
Ketua RT.009/06
(H. MUH. YATIM, MM.)

Sekianlah penjelasan mengenai Pengertian Surat Edaran, Fungsi, Bagian dan Jenisnya Lengkap yang di jelaskan . Surat edaran sangat berguna ketika ingin menyampaikan informasi kepada para anggotanya di dalam suatu organisasi. Semoga bermanfaat

Penelusuran yang terkait dengan Pengertian Surat Edaran
 • pengertian surat edaran dan pengumuman
 • ciri ciri surat edaran
 • pengertian surat instruksi
 • surat edaran pemerintah
 • surat edaran perusahaan
 • contoh surat edaran
 • surat pengumuman adalah
 • tujuan pembuatan surat edaran

Post a Comment for "Pengertian Surat Edaran Dan Contohnya, Fungsi, Jenisnya Serta Bagian-Bagiannya"